fbpx

Blog - Hatax

Pojďme si promluvit o spolupráci


E-MAILOVÝ FORMULÁŘ

Kontaktujte nás

Vyplňte formulář a my se Vám v co možná nejkratším čase ozveme.

  Vaše jméno

  Váš telefon

  Váš email

  Vaše zpráva


  8 ledna, 2021
  Blog-Banner-560x315-px.jpeg

  Od 1. ledna 2010 vznikla podnikatelům, plátcům DPH, nová povinnost podávat s přiznáním k DPH také souhrnné hlášení. Zjednodušeně lze říct, že souhrnné hlášení musí podávat plátci, kteří dodávají zboží nebo služby do jiného státu Evropské unie.

  Přesněji se dá specifikovat takto:

  • dodávají zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě
  • poskytují službu s místem plnění v jiném členském státě osobě registrované k dani, u níž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby
  • dodávají zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu, pokud je plátce prostřední osobou v této transakci
  • přemisťují obchodní majetek do jiného členského státu

  Podání souhrnného hlášení, se řídí stejnými pravidly jako je tomu u kontrolního hlášení. Ze zákona lze podat pouze elektronicky (prostřednictvím datové schránky). Pokud se podává přes EPO, musí se vygenerovat a vytisknout dokument o podání, který se následně podepíše a ihned se musí doručit na finanční úřad, tak aby dorazil správci daně ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení. Touto lhůtou se rozumí vždy 25. den následující po měsíci kdy došlo ke zdanitelnému plnění. Pokud kvartální plátce poskytuje pouze služby, podává souhrnné hlášení stejně jako daňové přiznání k DPH kvartálně. Pokud však uskuteční jiné plnění, např. prodej zboží, musí podat souhrnné hlášení za každý měsíc, ve kterém k takovému plnění došlo. 

  Nevíte si rady, zda podat souhrnné přiznání či ne? Přenechte své starosti odborníkům. My už se o vše postaráme za vás.


  8 ledna, 2021
  Hatax-Blog-Banner-560x315-px-7.png

  Dne 1. 1. 2016 vznikla pro podnikatele v Česku, plátce DPH nová povinnost, podávat kromě přiznání k DPH také kontrolní hlášení. Jde o nástroj finanční správy, který vznikl za účelem potírání a prokazování karuselových podvodů. V důsledku se jedná o nové speciální tvrzení, které je povinen plátce podávat správci daně v případech vymezených v zákonu o DPH. Podání kontrolního hlášení lze  ze zákona podat pouze elektronicky (prostřednictvím datové schránky). Pokud se podává přes EPO, musí se vygenerovat a vytisknout dokument o podání, který se následně podepíše a musí se doručit na finanční úřad do termínu pro podání kontrolního hlášení. Finanční správa je schopna na základě zadaných informací zpracovat a spárovat konkrétní doklady mezi odběrateli a dodavateli. Cílem je zamezit podvodům, kdy subjekt uplatňuje daň na vstupu a na výstupu tuto daň nepřizná.  

  V kontrolním hlášení se uvádějí a rozlišují doklady podle dvou základních kritérií:   

  1. doklady s plněním nad 10 000,- Kč včetně DPH
  2. doklady s plněním pod 10 000,- Kč včetně DPH

  U jednotlivých účetních dokladů se pak ze zákona musí uvádět:

  1. DIČ protistrany
  2. číslo dokladu
  3. datum uskutečnění zdanitelného plnění
  4. částka

  Dejte si pozor zejména na včasné podání kontrolního hlášení. V případě jeho pozdního podání, nebo jeho nepodání vám hrozí nepříjemné pokuty:

  • 1 000,- Kč – pokud je kontrolní hlášení podáno po stanovené lhůtě bez vyzvání správce daně
  • 10 000,- Kč – pokud je kontrolní hlášení podáno po vyzvání správcem daně v náhradní lhůtě
  • 30 000,- Kč – pokud plátce nepodá kontrolní hlášení do pěti dnů od doručení výzvy správcem daně k doplnění nebo změně údajů uvedených v kontrolním hlášení
  • 50 000,- Kč – pokud nepodá kontrolní hlášení plátce ani v náhradní lhůtě

  Dělá vám podávání kontrolního hlášení vrásky na čele? Neváhejte využít náš webový formulář. My se s vámi spojíme a o vše potřebné se postaráme.


  20 října, 2020
  hatax-zakladni-kapital-spolecnosti-Blog-Banner-560x315-px.png

  Co vlastně základní kapitál je? Jedná se o prostředky, vložené společníkem či společníky do
  základního jmění společnosti. Nejčastěji se jedná o finanční obnos uložený na bankovním účtu určenému
  ke složení základního kapitálu. Toto je jedna možnost, ale vždy se nemusí jednat pouze o peněžní
  prostředky. Jako základní kapitál může sloužit třeba i dlouhodobý majetek, počítače, stroje, automobily
  nebo dokonce KNOW-HOW.

  Nyní přichází ta důležitější otázka. Kolik si stanovit jako základní kapitál? Do roku 2014 to bylo
  jednoduché. Minimum pro založení společnosti bylo 200 000 Kč. To se však změnilo a nyní můžete
  založit společnost s kapitálem od 1 Kč do 100 000 000 Kč. V první řadě je potřeba vzít v potaz, že
  založení společnosti jako takové stojí peníze (vyhotovení notářského zápisu, poplatek za živnostenský
  list, poplatky za koncesní listinu…), tudíž základní kapitál 1 Kč je z praktického hlediska nedostačující.

  Dalším podstatným kritériem ke zvážení je, že kapitál by měl být dělitelný na podíly jednotlivých
  společníků, tzn. že pokud budou společnost vlastnit tři společníci a budou se dělit rovným dílem, bude se
  lépe dělit 120 000 Kč než 100 000 Kč. Posledním kritériem, které stojí za zmínku je, že výše základního
  kapitálu vytváří prvotní dojem o firmě. Přestože jeho výše nemá příliš vypovídající hodnotu o stavu
  firmy, můžeme ho chápat jako ukazatel toho, kolik byl společník do ní ochoten investovat. Pokud s
  někým obchodujete měsíčně v řádech milionů korun, působí na partnera věrohodněji základní kapitál ve
  výši 100 000 Kč než pouhá 1 Kč.

  Máte zájem začít podnikat a využít našich READY-MADE společností? Kontaktujte nás. Jsme
  schopni Vám nabídnout firmu se základním kapitálem dle Vašich požadavků.


  20 října, 2020
  hatax-platce-dph-Blog-Banner-560x315-px.png

  Každý podnikatel, který se rozhodne podnikat, řeší hned v počátcích svého podnikání důležitou
  otázku, a to zda být či nebýt plátcem DPH. Ať se může na první pohled zdát, že jde o volbu svobodnou,
  není to zcela pravda.

  V České republice platí, že každá právnická i fyzická osoba, která vykonává ekonomickou
  činnost (vykonává služby nebo prodává zboží za účelem zisku), je automaticky osobou povinnou k DPH.
  V praxi to neznamená, že od počátku své činnosti se stáváte plátcem DPH, přesto jste povinni hlídat si
  svůj obrat. Pro registraci k plátcovství DPH, je rozhodující překročení stanoveného obratu, který v České
  republice činí 1 000 000,- korun za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců. Ve chvíli, kdy onen obrat
  překročíte, už není cesty zpět a musíte se registrovat do 15. dne následujícího měsíce po měsíci, kdy došlo
  k překročení. Plátcem se potom stáváte od prvního dne následujícího měsíce po registraci. To znamená,
  že jste např. v únoru překočili stanovený obrat. Do 15. března se musíte registrovat jako plátce DPH a od
  1. dubna se stáváte již plátcem.

  V čem tedy spočívají výhody a nevýhody být plátcem DPH? Pokud patří mezi vaší klientelu
  neplátci, případně drobní odběratelé, je jednodušší nebýt plátcem. Nemusíte odvádět DPH, tudíž při
  stejném zisku jste schopni udržet nižší prodejní ceny než vaše konkurence. Naprosto rozdílná situace
  nastává ve chvíli, kdy se věnujete větším obchodům a je předem jasné, že milionový obrat přesáhnete již
  během velmi krátké doby. Pak je lepší se rovnou registrovat a tím pádem vám odpadne starost hlídat si
  obrat. Další výhodou je, že si už při prvotním nakupování zboží či materiálu můžete uplatňovat daň na
  vstupu. To samé platí také u nákupu dlouhodobého majetku užívaného k podnikání.

  Máte zájem začít podnikat a být plátce DPH od úplného začátku a vyvarovat se zbytečné
  byrokracie? Zadejte poptávku ve formuláři na našem webu a my vám nabídneme společnosti z našeho
  portfolia měsíčních i kvartálních plátců.


  10 září, 2020
  Blog-Banner-560x315-px-Slovnik-ucetnich-pojmu.png

  V dnešním článku se podíváme na nejčastější pojmy z oblasti účetnictví, které je dobré znát, i v případě že nejste účetní. Sestavili jsme pro vás tedy následující slovník účetních pojmů.

  DPH

  Daň z přidané hodnoty ve zkratce DPH tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb, proto se jí také někdy říká univerzální daň nebo též všestranná daň. Základní sazba DPH je aktuálně ve výši 21 %.

  Kontrolní Hlášení

  Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

  Kontrolní hlášení se týká všech plátců daně z přidané hodnoty (DPH) – fyzických i právnických osob. Bez ohledu na velikost, výši obratu apod. Kontrolní hlášení nepodávají neplátci DPH ani identifikované osoby. Kontrolní hlášení také není povinen podávat plátce, který uskutečňuje výhradně plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet.

  DPPO

  Aneb daň z příjmů právnických osob. K dani z příjmů se právnická osoba musí registrovat hned po svém vzniku. Mimo veřejně prospěšných poplatníků, kterými jsou například spolky. Ale jen za podmínky, že spolek přijímá pouze příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozené od daně, nebo je z nich daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

  Rozvaha

  Rozvaha (nebo také bilance) je jedním ze základních výkazů účetní uzávěrky. Tento finanční výkaz podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni) a umožňuje tak posoudit finanční postavení podniku. Rozvaha se proto také někdy nazývá výkazem o finanční pozici.

  Obsahem a základní funkcí rozvahy je přehledně uspořádat majetek podniku v peněžním vyjádření a poskytovat základ pro zhodnocení finanční situace podniku. Bilanční rovnice, na jejímž základě je rozvaha vytvořena, platí vždy bez ohledu na množství a druh uskutečněných hospodářských operací (účetních případů).

  Obratová předvaha

  Předvaha nebo přesněji obratová předvaha je výpis počátečních stavů, obratů a konečných zůstatků všech účtů, které účetní jednotka použila za vybrané období.

  Předvaha se používá pro formální kontrolu správnosti podvojného účetnictví, neboť při zachování principu podvojnosti se součet všech počátečních stavů a konečných zůstatků musí rovnat nule a součet obratů strany Má dáti se musí rovnat součtu obratů strany Dal.

  Obratová předvaha (též nazývaná pouze jako předvaha či obratovka) je výpis všech účtů hlavní knihy (příp. i analytických účtů), která představuje jednoduchý, a přesto cenný nástroj pro kontrolu správnosti účtování.

  Aktiva

  Aktiva se používá jako souhrnné označení pohledávek, nemovitého a movitého majetku v bilanci účetní jednotky, které účetní jednotka vlastní, může s nimi nakládat a využívat ke své činnosti.

  Detailnější členění aktiv:

  Stálá aktiva (dlouhodobá aktiva)

  dlouhodobý nehmotný majetek (ocenitelná práva, licence, software apod.)

  dlouhodobý hmotný majetek (budovy, pozemky, stroje, inventář apod.)

  dlouhodobý finanční majetek (cenné papíry, podíly, půjčky)

  Oběžná aktiva

  Zásoby (materiál, zboží, výrobky, polotovary, nedokončená výroba)

  Pohledávky (příslib, že obdržíme úhradu v budoucnu)

  Krátkodobý finanční majetek (peníze, ceniny, cenné papíry do 1 roku)

  Pasiva

  Pasiva představují zdroje financování majetku, tedy z čeho byl tento majetek financován. Pasiva se dělí na dvě hlavní části: vlastní a cizí kapitál.

  Účetní uzávěrka

  Účetní uzávěrka je vyvrcholení účetních prací za celé účetní období v účetní jednotce. Před sestavením účetní závěrky je třeba k poslednímu dni účetního období uzavřít účetní knihy.

  Povinnost sestavit účetní závěrku vyplývá ze zákona o účetnictví a týká se všech účetních jednotek. K poslednímu dni účetního období musejí být doúčtovány účetní případy, vypočten a zaúčtován zisk a daň z příjmu a také uzavřeny účetní knihy.

  Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu, ve které jsou doplňující informace a vysvětlivky.

  Mimořádná účetní uzávěrka

  Mimořádná účetní závěrka musí splňovat stejné náležitosti jako řádná účetní závěrka.

  Obsah mimořádné účetní závěrky:

  • Inventarizace
  • Přecenění
  • Časové rozlišení
  • Uzavření účetních knih

  Kdy se provádí

  • ke dni, kdy zaniká povinnost vést účetnictví
  • ke dni, který předchází den vstupu do likvidace
  • ke dni, kdy dochází ke zrušení účetní jednotky bez likvidace (výjimkou jsou přeměny obchodních korporací)
  • ke dni, který předchází dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku, nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurz
  • ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu
  • ke dni, který předchází dni, kterým nastanou účinky schválení plánu reorganizace
  • ke dni, kterým nastanou účinky splnění plánu reorganizace
  • ke dni, kterým nastanou účinky splnění plánu pro oddlužení
  • ke dni, pro který je mimořádná uzávěrka předepsaná zvláštním předpisem

  Pohledávka

  Pojem pohledávka se týká vztahu mezi věřitelem a dlužníkem. V době splatnosti dohodnutého závazku má věřitel nárok vymáhat pohledávku po dlužníkovi. Pokud dlužník svůj závazek splní, pohledávka zaniká. V opačném případě se dlužník dostává do prodlení. Pohledávka může být peněžitá nebo věcná.

  Podle doby splatnosti se rozlišují dva typy pohledávek:

  – Krátkodobé pohledávky – splatnost nanejvýš do 1 roku

  – Dlouhodobé pohledávky – splatnost nad 1 rok

  K evidenci pohledávek slouží kniha pohledávek a závazků – každý dlužník je zpravidla veden zvlášť. Přehled pohledávek se uvádí v účetní rozvaze. Evidence se rozděluje podle doby splatnosti.

  Závazek

  Závazek čili obligace (též závazkový právní poměr) znamená vztah mezi dvěma lidmi nebo skupinami, z něhož jedné (dlužníku) z nich plyne povinnost v budoucnosti něco dát, udělat, případně nedělat, kdežto druhé naopak oprávnění splnění závazku očekávat, případně i vymáhat (věřitel). Závazek může být právní, který lze při nesplnění vymáhat vnějšími prostředky a sankcemi, anebo mravní, který takto vymáhat nelze. Závazky vznikají buď vědomým aktem, anebo nějakou novou skutečností; zápůjčkou například pak vzniká dluh zapůjčené vrátit.

  Zásoby

  Zásoba je označení pro suroviny, materiály, součástky, polotovary, moduly, hotové výrobky, které v daném momentu určitý podnik vlastní nebo vlastnit bude (výroba, na cestě, apod.) a má je uložené, odložené či připravené na případnou potřebu.

  Zboží

  Zboží je hmotný statek (přírodní nebo vyrobený), který je určen k prodeji. To znamená, že zboží za určitých podmínek změní svého majitele – vlastnictví produktu přechází z prodávajícího na kupujícího. Nejčastější podmínkou pro přechod vlastnictví je zaplacení kupní ceny.

  Zboží můžeme také vnímat jako předmět obchodování, suroviny, přírodniny, plodiny, výrobky/ tovary, stroje a nástroje, zbraně, vědecké novinky / patenty, umělecké výtvory apod.

  Daň z nemovitosti

  Daň z nabytí nemovitých věcí je majetková daň, která je součástí české daňové soustavy, a která spadá pod oblast daňového práva. Jedná se o přímou daň vázající se na vlastnictví majetku, jejíž výnos náleží v plné výši do rozpočtu města či obce, na jehož území se nemovitá věc nachází.

  Daň z nemovitosti (DZN) je některými autory označována jako nemorální, protože zdaňuje již několikrát zdaněné příjmy. Objevují se dokonce názory, že by měla být zcela zrušena. Daleko častěji se ovšem poukazuje na to, že je potřeba přejít k dani založené na tržním ocenění nemovitosti, a přispět tak ke zvýšení výnosu této daně.

  Poplatník

  Daňový poplatník je fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjmy, majetek nebo činnost podléhá dani. Plátcem daně je osoba ze zákona povinná daň vypočítat, vybrat nebo srazit a v určité lhůtě odnést správci daně.

  Věříme, že vám tento slovník účetních pojmů pomohl, a že se v účetnictví nebo při jednání s vaší účetní či účetní firmou budete lépe orientovat.


  9 září, 2020
  Blog-Banner-560x315-px-Chcete-začít-ihned-podnikat-U-nás-pořídíte-i-třeba-s.r.o.-plátce-DPH.png

  Už dlouho si pohráváte s myšlenkou založení vlastní firmy a začátku vlastního podnikání? Všechno se zdá být promyšlené do detailu, ale jakmile přijde na praktickou realizaci, nejste si jisti, jak přesně společnost založit?

  Nezoufejte. Stejně tak jako je někdo dobrý na marketingové strategie a pojí se s tím unikátní know-how v  oboru, my jsme profesionálové v tom, abychom Vám poskytli prostor pro realizaci vašich podnikatelských plánu. Zatímco se budete moci věnovat se zápalem prvním krůčkům ve vaší cestě za úspěchem, my zařídíme administrativní úkony spojeny se založením firmy. Není nic horšího, než když musíte vyhledávat špatně dostupné informace o problému, který jste nikdy předtím nemuseli řešit. Samozřejmě, zaplatit si poradce zní jako rozumné řešení. Nicméně proč vše nevyřešit přímo u zdroje? Ať už potřebujete založit firmu s ručením omezeným na míru, akciovou společnost nebo zahraniční společnost – veškeré zařizování spočine na našich bedrech. Jsme zastánci toho, že rychlá práce, flexibilita a maximální spolehlivost, jsou klíčovými aspekty při cestě za spokojeným klientem. Proto uděláme vše k vaší plné spokojenosti.

  Chcete začít ihned podnikat? Pro ty z vás máme již založené společnosti třeba s.r.o. plátce DPH, se kterými můžete začít podnikat třeba dnes. Sdělte nám vaši vizi a my už veškerou administrativu zařídíme, zatímco vy můžete v klidu pracovat na vašem business plánu s klidnou hlavou a vědomím, že je vaše budoucí firma ve správných rukou.


  31 srpna, 2020
  Blog-Banner-560x315-px-5.png

  Topíte se v administrativních dokumentech týkajících se účetnictví a nevíte, na koho byste se obrátili? Nejste jediní a bohužel odpověď na to, kdo by vám mohl nejlépe pomoci je zrádně rozmanitá. Jak si tedy vybrat z přehršle nabídek, když každá se zdá být lepší jak ta druhá?

  Za prvé si musíme narovinu ujasnit, že trh v oboru účetnictví skrývá pro neznalé mnoho nástrah. Je velice snadné zmást laiky, jelikož si nedokáží sami konstruktivně zhodnotit, která nabídka je finančně nejvýhodnější. 

  Na trhu můžeme najít různé nabídky – od těch nejlevnějších, u kterých bychom ale samozřejmě mohli velice snadno zpochybnit kvalitu, až po ty nejdražší, u kterých si říkáme, jestli není lepší zaplatit si kurz, vystudovat ho a naučené znalosti poté použít k vyřešení aktuální účetní situace. Jak ale vyhodnotit nabídky v oblasti, které ve své podstatě nerozumíte?

  Je to vlastně docela jednoduché – porovnáním a logickým uvažováním. Podle čeho ale hodnotit?

  Důležité je zaměřit se na rozsah nabízených služeb v porovnání s cenovou hladinou. Je nesmyslné získávat málo, za hodně peněz. Na co se tedy primárně zaměřit? Stanovte si velice přesně, co od dané účetní společnosti očekáváte a který problém je váš nejpalčivější a je třeba jej nejrychleji řešit.

  Jsou to měsíční přiznání k DPH, které vám berou klidný spánek? Nebo si nevíte rady se zálohováním účetních dokladů? Či vás trápí celá problematika EET? Ať tak nebo tak, je důležité vědět, s čím si nevíte rady, kolik toho máte a co očekáváte.

  Z našeho pohledu je důležité, dělat pro naše klienty maximum, aby se mohli stoprocentně spolehnout na dobře odvedenou práci, loajalitu, obratnost a preciznost. U nás můžete očekávat flexibilní přístup, a především nadstandardní pro-klientský servis. 

  S námi se nemusíte obávat změn v zákonech, protože naše zaměstnance pravidelně školíme, aby všechny záležitosti řešili s přehledem za vás. Pokud si nebudete vědět rady s tím, jaký typ služby by byl pro vaši firmu nejvhodnější, tak vám sami nabídneme nejefektivnější řešení vhodné na míru přímo pro potřeby vaší společnosti.

  Jsme uzpůsobeni veškeré doklady odesílat elektronickou formou, která je pro většinu klientů mnohem zajímavější a pohodlnější a nyní také pracujeme na online účetním systému, ve kterém budete mít nejen přehled o všech vašich dokladech. Dbáme totiž na efektivitu a je nám více než jasné, že kontrola z finančního úřadu nemusí být mnohdy příjemnou záležitostí, zvláště pak, když musíte jednat s nepříliš příjemnou úřednicí.

  Jsme připraveni poradit a pomoci vám tak, aby naše řešení bylo přímo na míru vašim účetním potřebám a ušetřili jsme vám tak spoustu starostí a peněz.


  31 srpna, 2020
  Blog-Banner-560x315-px-4.png

  A je to tady. Přišel den, kterého jste se možná obávali a nechtěli jste se dostat k jeho řešení. Vlastníte společnost například s.r.o. a nyní jste se z nějakého důvodu rozhodli se jí zbavit. Stal se z vás živnostník, nastoupili jste do zaměstnání, či vás k tomuto rozhodnutí vedla jiná událost, ale zkrátka a dobře – danou společnost potřebujete zlikvidovat. Samozřejmě rychle, bez dlouhých procesů a z pohledu finanční stránky byste také chtěli vydat co nejméně peněz na zařízení jejího zániku.

  Vlastně se není ani čemu divit, proč dále udržovat při životě něco, co už dávno nefunguje a bere vám to tak akorát čas, peníze a energii. Situace je jasná, ale jak z ní nyní co nejelegantněji vyjít ven?

  Asi nemusíme ani zmiňovat, že likvidace takové firmy je velice nákladná a jedná se o náročný proces napříč úřady. Ať bychom rozebírali stránku finanční, administrativní, tak i z hlediska času a vydané energie se nejedná o nic, čím byste si chtěli procházet.

  Je zde spoustu věcí, které je nutné vyřídit a je dosti možné, že bez cizí pomoci byste na všechny ani sami nepřišli. A co kdybychom vám řekli, že všechny tyhle nepříjemné administrativní kotrmelce můžete hravě přehodit na bedra někoho jiného? Že celá záležitost může být vyřízena velice rychle, a že na vyřízení nebudete muset vynaložit veškeré své úspory? Ano, i zde se nabízí tato příjemná cesta bez starostí, kterou vám velice rádi zajistíme. Vše bude pod naším vedením trvat celkem 3 dny.

  Vaši společnosti odkoupíme za nejlepší výkupní cenu na trhu a dále přejdou i ostatní starosti na naše zkušená bedra, která vše vyřeší do nejmenších detailů místo vás. 

  Tak jak se vám líbí klidný spánek, vše bez starostí, ušetřená energie, peníze a čas díky naší třídenní precizní práci? Vyzkoušejte si to i vy.

  CHCI PRODAT SVOJI SPOLEČNOST


  10 srpna, 2020
  Blog-Banner-560x315-px-2.png

  Jak se rozhodnete, když před vámi bude stát následující volba: hotel sídlící na lukrativní adrese s luxusním výhledem vs. hotel sídlící v zapadlé uličce, bez oslnivého výhledu. Předpokládáme, že volba padne na první hotel, nicméně jak to souvisí s naším dnešním tématem? Čtěte dále.

  Zcela nevyvratitelně na všechny partnery působí prostředí a celkově oblast, ve které se se svojí firmou nacházíte. Není to nic neobvyklého, ostatně hádáme, že i vy se raději ocitáte na příjemných, oku lahodících místech než v zašlých, špinavých uličkách. Nemůžeme tedy zazlívat ani jim, že mají stejné představy o místech, kam by potenciálně měli mířit na obchodní schůzky. Je nám jasné, že ne každý si však může dovolit luxusní kanceláře v centru Prahy. Tento fakt nám však nebyl lhostejný, takže jsme zcela přirozeně přišli s nápadem Virtuálních sídel.

  Co to vlastně virtuální sídlo je a co nám je schopno nabídnout? Jedná se o pronajatý virtuální prostor, kde se fyzicky nemusíte nacházet, ale zcela legálně ho můžete uvádět jako sídlo vaší společnosti. Tento fakt velice pozitivně působí na obchodní partnery z prostého důvodu – reprezentativní adresy dělají své kouzlo. A to nejen u obchodní partnerů, ale také při výběrových řízeních.

  Virtuální sídla také řeší problém s vlastněním kanceláře, kterou ani nepotřebujete. Díky nim ji prostě a jednoduše mít nemusíte. Jedná se o ušetřené finance, nervy a starosti navíc. Bez nutnosti vlastnictví kanceláře odpadají také veškeré nepříjemnosti spojené se stěhováním – ani to nemusí být díky virtuálnímu sídlu realizováno a vy se tak nebudete muset dohadovat s protivným stěhovákem, proč se o 2 hodiny opozdil, když žádné zácpy prokazatelně na jeho trase nebyly.

  Nemluvě také o tom, že v portfoliu vaší firmy se virtuální sídlo bude také hodit. Propagační materiály jsou v dnešní době již nepostradatelnou součástí každého podniku, proto stojí za to dbát na jejich úpravu, vzhled a veškeré detaily související s firmou a její adresou.

  Ať už potřebujete vyřešit kterýkoliv z uvedených problémů, my jsme tu od toho, aby vynaložená energie, úsilí a finance byly co nejrozumnější, za to výsledek co nejoslnivější!

  SJEDNAT VIRTUÁLNÍ SÍDLO


  3 srpna, 2020
  Blog-Banner-560x315-px-1-jak-zalozit-spolecnost.png

  Stojíte před rozhodnutím založení své vlastní firmy, ale počet informací, kterých o takovém kroku víte, je miziví? Stejně tak jako v oblasti elektroniky či komunikace – žijeme v 21. století a vše, na co si vzpomenete, existuje chytrá, moderní varianta, která takřka vše vyřídí za vás, aniž byste museli nějak výrazně zasáhnout. 

  Stejné je to i v tomto případě, kdy potřebné know how a veškeré záležitosti v této oblasti známe a ovládáme a vy jediné, co budete muset udělat pro úspěšnou realizaci je, poskytnout nám základní informace a my se o zbytek postaráme.

  Toulky po úřadech. No kdo by takovou činnost měl v oblibě. Proto je v našim službách zahrnuto i zajištění živnostenského listu, zastoupení u notáře, a dalších institucí, kde je to možné. Dále vám připravíme všechny podklady, které jsou nezbytné pro úspěšné založení firmy. Ušetříme vám čas, ale také nervy. Navíc si budete moci být jisti správností a úplností.

  Máte již vymyšlené jméno firmy, ale nejste si jisti, zda je k dispozici? I tuto informaci pro vás prověříme! (OVĚŘIT NÁZEV FIRMY) Nedělejte si zbytečně starosti s tím, co za vás mohou udělat jiní. Společně jistě přijdeme na vhodný název společnosti, i když již váš první nástřel existuje.

  A co v případě, kdy ještě stále nevíte, kde budete sídlit? Ani toto pro nás nepředstavuje žádný problém. Poskytneme vám sídlo společnosti na lukrativní adrese v Praze. Pokud ještě před založením společnosti nedisponujete sídlem, máte možnost sídlo společnosti využít od nás.

  Pro ty, kteří si chtějí ušetřit čas a začít podnikat ihned, máme také řešení. Kupte si již hotovou společnost s.r.o., plátce či neplátce DPH. Zde pro vás můžeme zajistit i přejmenování společnosti, změnu adresy či jiné. Věříme, že by vám a vašemu podnikání nemělo nic stát v cestě, a proto jsme vám usnadnili cestu.

  Navíc pro vaši hotovou společnost také zajistíme spolehlivé účetní služby. Od nás tedy máte 360° servis napříč vaším byznysem. (SJEDNAT ÚČETNÍ SLUŽBY)

  Vše se dá dělat složitě, a nebo chytře. Kterou cestu zvolíte vy?

  Hatax – založení společnosti od A do Z.

  SJEDNAT ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI NA MÍRU