fbpx

Účetní služby Archives - Hatax

Pojďme si promluvit o spolupráci


E-MAILOVÝ FORMULÁŘ

Kontaktujte nás

Vyplňte formulář a my se Vám v co možná nejkratším čase ozveme.

  Vaše jméno

  Váš telefon

  Váš email

  Vaše zpráva


  8 ledna, 2021
  Blog-Banner-560x315-px.jpeg

  Od 1. ledna 2010 vznikla podnikatelům, plátcům DPH, nová povinnost podávat s přiznáním k DPH také souhrnné hlášení. Zjednodušeně lze říct, že souhrnné hlášení musí podávat plátci, kteří dodávají zboží nebo služby do jiného státu Evropské unie.

  Přesněji se dá specifikovat takto:

  • dodávají zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě
  • poskytují službu s místem plnění v jiném členském státě osobě registrované k dani, u níž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby
  • dodávají zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu, pokud je plátce prostřední osobou v této transakci
  • přemisťují obchodní majetek do jiného členského státu

  Podání souhrnného hlášení, se řídí stejnými pravidly jako je tomu u kontrolního hlášení. Ze zákona lze podat pouze elektronicky (prostřednictvím datové schránky). Pokud se podává přes EPO, musí se vygenerovat a vytisknout dokument o podání, který se následně podepíše a ihned se musí doručit na finanční úřad, tak aby dorazil správci daně ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení. Touto lhůtou se rozumí vždy 25. den následující po měsíci kdy došlo ke zdanitelnému plnění. Pokud kvartální plátce poskytuje pouze služby, podává souhrnné hlášení stejně jako daňové přiznání k DPH kvartálně. Pokud však uskuteční jiné plnění, např. prodej zboží, musí podat souhrnné hlášení za každý měsíc, ve kterém k takovému plnění došlo. 

  Nevíte si rady, zda podat souhrnné přiznání či ne? Přenechte své starosti odborníkům. My už se o vše postaráme za vás.


  8 ledna, 2021
  Hatax-Blog-Banner-560x315-px-7.png

  Dne 1. 1. 2016 vznikla pro podnikatele v Česku, plátce DPH nová povinnost, podávat kromě přiznání k DPH také kontrolní hlášení. Jde o nástroj finanční správy, který vznikl za účelem potírání a prokazování karuselových podvodů. V důsledku se jedná o nové speciální tvrzení, které je povinen plátce podávat správci daně v případech vymezených v zákonu o DPH. Podání kontrolního hlášení lze  ze zákona podat pouze elektronicky (prostřednictvím datové schránky). Pokud se podává přes EPO, musí se vygenerovat a vytisknout dokument o podání, který se následně podepíše a musí se doručit na finanční úřad do termínu pro podání kontrolního hlášení. Finanční správa je schopna na základě zadaných informací zpracovat a spárovat konkrétní doklady mezi odběrateli a dodavateli. Cílem je zamezit podvodům, kdy subjekt uplatňuje daň na vstupu a na výstupu tuto daň nepřizná.  

  V kontrolním hlášení se uvádějí a rozlišují doklady podle dvou základních kritérií:   

  1. doklady s plněním nad 10 000,- Kč včetně DPH
  2. doklady s plněním pod 10 000,- Kč včetně DPH

  U jednotlivých účetních dokladů se pak ze zákona musí uvádět:

  1. DIČ protistrany
  2. číslo dokladu
  3. datum uskutečnění zdanitelného plnění
  4. částka

  Dejte si pozor zejména na včasné podání kontrolního hlášení. V případě jeho pozdního podání, nebo jeho nepodání vám hrozí nepříjemné pokuty:

  • 1 000,- Kč – pokud je kontrolní hlášení podáno po stanovené lhůtě bez vyzvání správce daně
  • 10 000,- Kč – pokud je kontrolní hlášení podáno po vyzvání správcem daně v náhradní lhůtě
  • 30 000,- Kč – pokud plátce nepodá kontrolní hlášení do pěti dnů od doručení výzvy správcem daně k doplnění nebo změně údajů uvedených v kontrolním hlášení
  • 50 000,- Kč – pokud nepodá kontrolní hlášení plátce ani v náhradní lhůtě

  Dělá vám podávání kontrolního hlášení vrásky na čele? Neváhejte využít náš webový formulář. My se s vámi spojíme a o vše potřebné se postaráme.


  20 října, 2020
  hatax-platce-dph-Blog-Banner-560x315-px.png

  Každý podnikatel, který se rozhodne podnikat, řeší hned v počátcích svého podnikání důležitou
  otázku, a to zda být či nebýt plátcem DPH. Ať se může na první pohled zdát, že jde o volbu svobodnou,
  není to zcela pravda.

  V České republice platí, že každá právnická i fyzická osoba, která vykonává ekonomickou
  činnost (vykonává služby nebo prodává zboží za účelem zisku), je automaticky osobou povinnou k DPH.
  V praxi to neznamená, že od počátku své činnosti se stáváte plátcem DPH, přesto jste povinni hlídat si
  svůj obrat. Pro registraci k plátcovství DPH, je rozhodující překročení stanoveného obratu, který v České
  republice činí 1 000 000,- korun za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců. Ve chvíli, kdy onen obrat
  překročíte, už není cesty zpět a musíte se registrovat do 15. dne následujícího měsíce po měsíci, kdy došlo
  k překročení. Plátcem se potom stáváte od prvního dne následujícího měsíce po registraci. To znamená,
  že jste např. v únoru překočili stanovený obrat. Do 15. března se musíte registrovat jako plátce DPH a od
  1. dubna se stáváte již plátcem.

  V čem tedy spočívají výhody a nevýhody být plátcem DPH? Pokud patří mezi vaší klientelu
  neplátci, případně drobní odběratelé, je jednodušší nebýt plátcem. Nemusíte odvádět DPH, tudíž při
  stejném zisku jste schopni udržet nižší prodejní ceny než vaše konkurence. Naprosto rozdílná situace
  nastává ve chvíli, kdy se věnujete větším obchodům a je předem jasné, že milionový obrat přesáhnete již
  během velmi krátké doby. Pak je lepší se rovnou registrovat a tím pádem vám odpadne starost hlídat si
  obrat. Další výhodou je, že si už při prvotním nakupování zboží či materiálu můžete uplatňovat daň na
  vstupu. To samé platí také u nákupu dlouhodobého majetku užívaného k podnikání.

  Máte zájem začít podnikat a být plátce DPH od úplného začátku a vyvarovat se zbytečné
  byrokracie? Zadejte poptávku ve formuláři na našem webu a my vám nabídneme společnosti z našeho
  portfolia měsíčních i kvartálních plátců.


  10 září, 2020
  Blog-Banner-560x315-px-Slovnik-ucetnich-pojmu.png

  V dnešním článku se podíváme na nejčastější pojmy z oblasti účetnictví, které je dobré znát, i v případě že nejste účetní. Sestavili jsme pro vás tedy následující slovník účetních pojmů.

  DPH

  Daň z přidané hodnoty ve zkratce DPH tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb, proto se jí také někdy říká univerzální daň nebo též všestranná daň. Základní sazba DPH je aktuálně ve výši 21 %.

  Kontrolní Hlášení

  Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

  Kontrolní hlášení se týká všech plátců daně z přidané hodnoty (DPH) – fyzických i právnických osob. Bez ohledu na velikost, výši obratu apod. Kontrolní hlášení nepodávají neplátci DPH ani identifikované osoby. Kontrolní hlášení také není povinen podávat plátce, který uskutečňuje výhradně plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet.

  DPPO

  Aneb daň z příjmů právnických osob. K dani z příjmů se právnická osoba musí registrovat hned po svém vzniku. Mimo veřejně prospěšných poplatníků, kterými jsou například spolky. Ale jen za podmínky, že spolek přijímá pouze příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozené od daně, nebo je z nich daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

  Rozvaha

  Rozvaha (nebo také bilance) je jedním ze základních výkazů účetní uzávěrky. Tento finanční výkaz podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni) a umožňuje tak posoudit finanční postavení podniku. Rozvaha se proto také někdy nazývá výkazem o finanční pozici.

  Obsahem a základní funkcí rozvahy je přehledně uspořádat majetek podniku v peněžním vyjádření a poskytovat základ pro zhodnocení finanční situace podniku. Bilanční rovnice, na jejímž základě je rozvaha vytvořena, platí vždy bez ohledu na množství a druh uskutečněných hospodářských operací (účetních případů).

  Obratová předvaha

  Předvaha nebo přesněji obratová předvaha je výpis počátečních stavů, obratů a konečných zůstatků všech účtů, které účetní jednotka použila za vybrané období.

  Předvaha se používá pro formální kontrolu správnosti podvojného účetnictví, neboť při zachování principu podvojnosti se součet všech počátečních stavů a konečných zůstatků musí rovnat nule a součet obratů strany Má dáti se musí rovnat součtu obratů strany Dal.

  Obratová předvaha (též nazývaná pouze jako předvaha či obratovka) je výpis všech účtů hlavní knihy (příp. i analytických účtů), která představuje jednoduchý, a přesto cenný nástroj pro kontrolu správnosti účtování.

  Aktiva

  Aktiva se používá jako souhrnné označení pohledávek, nemovitého a movitého majetku v bilanci účetní jednotky, které účetní jednotka vlastní, může s nimi nakládat a využívat ke své činnosti.

  Detailnější členění aktiv:

  Stálá aktiva (dlouhodobá aktiva)

  dlouhodobý nehmotný majetek (ocenitelná práva, licence, software apod.)

  dlouhodobý hmotný majetek (budovy, pozemky, stroje, inventář apod.)

  dlouhodobý finanční majetek (cenné papíry, podíly, půjčky)

  Oběžná aktiva

  Zásoby (materiál, zboží, výrobky, polotovary, nedokončená výroba)

  Pohledávky (příslib, že obdržíme úhradu v budoucnu)

  Krátkodobý finanční majetek (peníze, ceniny, cenné papíry do 1 roku)

  Pasiva

  Pasiva představují zdroje financování majetku, tedy z čeho byl tento majetek financován. Pasiva se dělí na dvě hlavní části: vlastní a cizí kapitál.

  Účetní uzávěrka

  Účetní uzávěrka je vyvrcholení účetních prací za celé účetní období v účetní jednotce. Před sestavením účetní závěrky je třeba k poslednímu dni účetního období uzavřít účetní knihy.

  Povinnost sestavit účetní závěrku vyplývá ze zákona o účetnictví a týká se všech účetních jednotek. K poslednímu dni účetního období musejí být doúčtovány účetní případy, vypočten a zaúčtován zisk a daň z příjmu a také uzavřeny účetní knihy.

  Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu, ve které jsou doplňující informace a vysvětlivky.

  Mimořádná účetní uzávěrka

  Mimořádná účetní závěrka musí splňovat stejné náležitosti jako řádná účetní závěrka.

  Obsah mimořádné účetní závěrky:

  • Inventarizace
  • Přecenění
  • Časové rozlišení
  • Uzavření účetních knih

  Kdy se provádí

  • ke dni, kdy zaniká povinnost vést účetnictví
  • ke dni, který předchází den vstupu do likvidace
  • ke dni, kdy dochází ke zrušení účetní jednotky bez likvidace (výjimkou jsou přeměny obchodních korporací)
  • ke dni, který předchází dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku, nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurz
  • ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu
  • ke dni, který předchází dni, kterým nastanou účinky schválení plánu reorganizace
  • ke dni, kterým nastanou účinky splnění plánu reorganizace
  • ke dni, kterým nastanou účinky splnění plánu pro oddlužení
  • ke dni, pro který je mimořádná uzávěrka předepsaná zvláštním předpisem

  Pohledávka

  Pojem pohledávka se týká vztahu mezi věřitelem a dlužníkem. V době splatnosti dohodnutého závazku má věřitel nárok vymáhat pohledávku po dlužníkovi. Pokud dlužník svůj závazek splní, pohledávka zaniká. V opačném případě se dlužník dostává do prodlení. Pohledávka může být peněžitá nebo věcná.

  Podle doby splatnosti se rozlišují dva typy pohledávek:

  – Krátkodobé pohledávky – splatnost nanejvýš do 1 roku

  – Dlouhodobé pohledávky – splatnost nad 1 rok

  K evidenci pohledávek slouží kniha pohledávek a závazků – každý dlužník je zpravidla veden zvlášť. Přehled pohledávek se uvádí v účetní rozvaze. Evidence se rozděluje podle doby splatnosti.

  Závazek

  Závazek čili obligace (též závazkový právní poměr) znamená vztah mezi dvěma lidmi nebo skupinami, z něhož jedné (dlužníku) z nich plyne povinnost v budoucnosti něco dát, udělat, případně nedělat, kdežto druhé naopak oprávnění splnění závazku očekávat, případně i vymáhat (věřitel). Závazek může být právní, který lze při nesplnění vymáhat vnějšími prostředky a sankcemi, anebo mravní, který takto vymáhat nelze. Závazky vznikají buď vědomým aktem, anebo nějakou novou skutečností; zápůjčkou například pak vzniká dluh zapůjčené vrátit.

  Zásoby

  Zásoba je označení pro suroviny, materiály, součástky, polotovary, moduly, hotové výrobky, které v daném momentu určitý podnik vlastní nebo vlastnit bude (výroba, na cestě, apod.) a má je uložené, odložené či připravené na případnou potřebu.

  Zboží

  Zboží je hmotný statek (přírodní nebo vyrobený), který je určen k prodeji. To znamená, že zboží za určitých podmínek změní svého majitele – vlastnictví produktu přechází z prodávajícího na kupujícího. Nejčastější podmínkou pro přechod vlastnictví je zaplacení kupní ceny.

  Zboží můžeme také vnímat jako předmět obchodování, suroviny, přírodniny, plodiny, výrobky/ tovary, stroje a nástroje, zbraně, vědecké novinky / patenty, umělecké výtvory apod.

  Daň z nemovitosti

  Daň z nabytí nemovitých věcí je majetková daň, která je součástí české daňové soustavy, a která spadá pod oblast daňového práva. Jedná se o přímou daň vázající se na vlastnictví majetku, jejíž výnos náleží v plné výši do rozpočtu města či obce, na jehož území se nemovitá věc nachází.

  Daň z nemovitosti (DZN) je některými autory označována jako nemorální, protože zdaňuje již několikrát zdaněné příjmy. Objevují se dokonce názory, že by měla být zcela zrušena. Daleko častěji se ovšem poukazuje na to, že je potřeba přejít k dani založené na tržním ocenění nemovitosti, a přispět tak ke zvýšení výnosu této daně.

  Poplatník

  Daňový poplatník je fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjmy, majetek nebo činnost podléhá dani. Plátcem daně je osoba ze zákona povinná daň vypočítat, vybrat nebo srazit a v určité lhůtě odnést správci daně.

  Věříme, že vám tento slovník účetních pojmů pomohl, a že se v účetnictví nebo při jednání s vaší účetní či účetní firmou budete lépe orientovat.


  31 srpna, 2020
  Blog-Banner-560x315-px-5.png

  Topíte se v administrativních dokumentech týkajících se účetnictví a nevíte, na koho byste se obrátili? Nejste jediní a bohužel odpověď na to, kdo by vám mohl nejlépe pomoci je zrádně rozmanitá. Jak si tedy vybrat z přehršle nabídek, když každá se zdá být lepší jak ta druhá?

  Za prvé si musíme narovinu ujasnit, že trh v oboru účetnictví skrývá pro neznalé mnoho nástrah. Je velice snadné zmást laiky, jelikož si nedokáží sami konstruktivně zhodnotit, která nabídka je finančně nejvýhodnější. 

  Na trhu můžeme najít různé nabídky – od těch nejlevnějších, u kterých bychom ale samozřejmě mohli velice snadno zpochybnit kvalitu, až po ty nejdražší, u kterých si říkáme, jestli není lepší zaplatit si kurz, vystudovat ho a naučené znalosti poté použít k vyřešení aktuální účetní situace. Jak ale vyhodnotit nabídky v oblasti, které ve své podstatě nerozumíte?

  Je to vlastně docela jednoduché – porovnáním a logickým uvažováním. Podle čeho ale hodnotit?

  Důležité je zaměřit se na rozsah nabízených služeb v porovnání s cenovou hladinou. Je nesmyslné získávat málo, za hodně peněz. Na co se tedy primárně zaměřit? Stanovte si velice přesně, co od dané účetní společnosti očekáváte a který problém je váš nejpalčivější a je třeba jej nejrychleji řešit.

  Jsou to měsíční přiznání k DPH, které vám berou klidný spánek? Nebo si nevíte rady se zálohováním účetních dokladů? Či vás trápí celá problematika EET? Ať tak nebo tak, je důležité vědět, s čím si nevíte rady, kolik toho máte a co očekáváte.

  Z našeho pohledu je důležité, dělat pro naše klienty maximum, aby se mohli stoprocentně spolehnout na dobře odvedenou práci, loajalitu, obratnost a preciznost. U nás můžete očekávat flexibilní přístup, a především nadstandardní pro-klientský servis. 

  S námi se nemusíte obávat změn v zákonech, protože naše zaměstnance pravidelně školíme, aby všechny záležitosti řešili s přehledem za vás. Pokud si nebudete vědět rady s tím, jaký typ služby by byl pro vaši firmu nejvhodnější, tak vám sami nabídneme nejefektivnější řešení vhodné na míru přímo pro potřeby vaší společnosti.

  Jsme uzpůsobeni veškeré doklady odesílat elektronickou formou, která je pro většinu klientů mnohem zajímavější a pohodlnější a nyní také pracujeme na online účetním systému, ve kterém budete mít nejen přehled o všech vašich dokladech. Dbáme totiž na efektivitu a je nám více než jasné, že kontrola z finančního úřadu nemusí být mnohdy příjemnou záležitostí, zvláště pak, když musíte jednat s nepříliš příjemnou úřednicí.

  Jsme připraveni poradit a pomoci vám tak, aby naše řešení bylo přímo na míru vašim účetním potřebám a ušetřili jsme vám tak spoustu starostí a peněz.


  13 července, 2020
  Blog-Header-1200x600-px.png

  Nelehká situace související s virem COVID-19, kvůli kterému jsme byli nuceni naprosto zastavit své životy a uzavřít se ve svých domovech měla samozřejmě jisté dopady i v účetní sféře. Řada opatření, která byla enormně rychle přijímána k zamezení jejímu šíření, měla v různé míře dopad na téměř všechny účetní jednotky.

  První věci, která nás v souvislosti s koronavirovou pandemií potkala ihned vzápětí jejího rozpuku, bylo posunutí termínu odevzdávání daňového přiznání, které je nyní možné podat bez sankce do 18. srpna 2020. 

  Ekonomické dopady, které ovlivnily všechny z nás donutily jednat i stát, který všem OSVČ vyšel vstříc v podobě bonusu ve výši 25 000 Kč, který živnostníci mohli jednorázově čerpat od 12. 3. do 30. 4. a následně i pro květnový měsíc ve výši 19 500 Kč. Nárok měli všichni, kteří:

  1. Byli OSVČ na hlavní činnost

  K datu 12. března 2020 jste působili jako OSVČ. Toto datum je rozhodující, jde o datum, kdy byl vyhlášen nouzový stav (přesně ve 14:00 hod. onoho dne).

  Platí to i v případě, že jste majitelé firem (můžete tak získat podporu pro sebe jakožto jednatelé, tak i pro své zaměstnance – formou kurzarbeit).

  1. Byli OSVČ na vedlejší činnost

  – Studenti do dovršených 26 let.

  – Lidé, kteří jsou doma z důvodu péče o děti nebo nemohoucí a příjmy OSVČ z tohoto titulu mají jako vedlejší.

  – Pracujete na DPP (do 10 000 Kč měsíčně) a DPČ (do 2999 Kč měsíčně), kde nejste účastni nemocenského pojištění a zároveň jste OSVČ.

  1. Už nepodnikáte, ale podnikali jste

  Pokud jste živnost přerušili od 1. září 2019 včetně. Tj. například jste se v březnu 2020 zbrkle přihlásili na úřad práce.

  Stát se také snažil pomoci formou následujících podpor, o které jste mohli žádat:

  • ošetřovné
  • nemocenské
  • peněžitou pomoc v mateřství
  • daňový bonus (= přeplatek slevu na děti)
  • některé sociální dávky (rodičovský příspěvek, dětské příspěvky, dávky pěstounské péče)
  • důchody (starobní, invalidní)


  Další úlevou, se kterou stát přispěchal na pomoc, bylo zrušení záloh na sociální a zdravotní pojištění, které se nemuselo platit od března do srpna.

  Ať už koronavirová pandemie měla dopady jakékoliv, nevyhnuly se bohužel nikomu z nás a my vám teď přejeme hodně zdraví a úspěchů, protože toto je teď skutečně potřeba.

  SJEDNAT ÚČETNÍ SLUŽBY


  12 března, 2020
  how-do-staffing-agencies-work-rh-02-2018-1280x507.jpg

  Aby nás daňové přiznání nezaskočilo.

  Posledního března – aneb šibeniční datum ve znamení podávání daňového přiznání. Chcete ho zvládnout lehce a vyhnout se zbytečným chybám? Čtěte dál, společně se podíváme nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání na zoubek!

  1) Nezapomeňte se podepsat

  Zní to možná banálně, ale překvapilo by vás, kolik lidí si zadělává na pěknou řádku problémů jenom tím, že zapomene uvést svůj podpis! Formulář musíte podepsat, jinak je neplatný. V případě, že daňové přiznání podáváte on-line, potřebujete elektronický podpis nebo datovou schránku. Oboje nahrazuje funkci ručního podpisu.

  2) Nezapomeňte na daňové přílohy

  Pokud v daňovém přiznání uplatňujete například odpočet úroků z úvěru na bydlení, odpočet penzijního spoření, darů nebo životního pojištění, musíte jako přílohu k daňovému přiznání přiložit doklady, které prokážou, že na ně máte nárok (například darovací smlouvu, potvrzení banky, pojišťovny nebo penzijní společnosti).

  3) Pohlídejte si limit paušálních výdajů

  Od roku 2018 se pro všechny snižují limity výdajů, díky stanoveným stropům u všech příjmů se výdaje procentem z příjmů vyplatí nově u příjmů do 1 milionu Kč za rok. Jestli máte výrazně vyšší příjmy, vyplatí se vám uplatnit reálné výdaje. Maximální paušální výdaje, které můžete uplatnit jsou tedy:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč; uplatnit lze též u ostatních příjmů ze zemědělské výroby podle § 10.
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů – dle § 9; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč

  4) Uveďte všechny zdanitelné příjmy

  Možná tento bod zní jako samozřejmost, ale divili byste se, kolik lidí se pokouší některé své příjmy zatajit. Věřte nám, toto je jistě krok, který se v žádném směru nevyplácí. Každé zatajení příjmů je totiž považováno za daňový únik. Nezáleží, na jaký bankovní účet jsou příjmy z podnikání přijaty.

  Naprostým omylem je zahrnovat do nákladů soukromé cesty s rodinou i méně okaté občerstvení v rámci firemních večírků a sebedůležitějších schůzek s klienty.

  Máte-li povinnost odevzdat daňové přiznání, musíte do něj uvést všechny příjmy. Takže i pokud jste zaměstnanec a podnikáním si pouze přivyděláváte, nebo máte například příjmy z pronájmu, musíte uvést nejen tyto příjmy, ale i příjmy ze zaměstnání.

  A to i v případě, že jste během roku z této částky odvedli zálohové platby daně z příjmu. Tyto zálohy do daňového přiznání uvedete také, sníží se o ně vypočtená daň, která vám z přiznání vyplyne. K přiznání v takovém případě potřebujete také potvrzení zaměstnavatele o zdanitelných příjmech.

  5) Vyvarujte se nekompletní přílohové dokumentaci

  K daňovému přiznání musíte doložit přílohy, které najdete vypsané při vyplňování poslední části daňového přiznání. Mezi ně se řadí i přílohy, které nejsou blíže specifikované. Nejčastěji se jedná o potvrzení o zaplacených úrocích na úvěr na bydlení, potvrzení o studiu nebo potvrzení od zaměstnavatelů. Pokud na některou z příloh zapomenete, není zapotřebí vyplňovat opravné nebo dodatečné daňové přiznání. Finanční úřad vás nejspíš jen vyzve k jejich doplnění (může vám jen zavolat nebo napsat email).

  A na závěr, dávejte si pozor na chyby způsobené nepozorností. Jsme lidi, děláme chyby. Proto máte ze zákona právo na případnou opravu těchto chyb. Nicméně se vyplatí vše několikrát spočítat a prověřit než se pouštět do dodatečných oprav.

  V nejlepším případě si na zpracování daňového přiznání sjednejte naše účetní služby, my za vás daňové přiznání zpracujeme, podáme a vy nebudete muset myslet na všechny drobnosti spojené s tímto nepříjemným obdobím.

  SJEDNAT ÚČETNÍ SLUŽBY