fbpx

Slovník účetních pojmů - Hatax

10 září, 2020by admin
Blog-Banner-560x315-px-Slovnik-ucetnich-pojmu.png

V dnešním článku se podíváme na nejčastější pojmy z oblasti účetnictví, které je dobré znát, i v případě že nejste účetní. Sestavili jsme pro vás tedy následující slovník účetních pojmů.

DPH

Daň z přidané hodnoty ve zkratce DPH tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb, proto se jí také někdy říká univerzální daň nebo též všestranná daň. Základní sazba DPH je aktuálně ve výši 21 %.

Kontrolní Hlášení

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení se týká všech plátců daně z přidané hodnoty (DPH) – fyzických i právnických osob. Bez ohledu na velikost, výši obratu apod. Kontrolní hlášení nepodávají neplátci DPH ani identifikované osoby. Kontrolní hlášení také není povinen podávat plátce, který uskutečňuje výhradně plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet.

DPPO

Aneb daň z příjmů právnických osob. K dani z příjmů se právnická osoba musí registrovat hned po svém vzniku. Mimo veřejně prospěšných poplatníků, kterými jsou například spolky. Ale jen za podmínky, že spolek přijímá pouze příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozené od daně, nebo je z nich daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Rozvaha

Rozvaha (nebo také bilance) je jedním ze základních výkazů účetní uzávěrky. Tento finanční výkaz podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni) a umožňuje tak posoudit finanční postavení podniku. Rozvaha se proto také někdy nazývá výkazem o finanční pozici.

Obsahem a základní funkcí rozvahy je přehledně uspořádat majetek podniku v peněžním vyjádření a poskytovat základ pro zhodnocení finanční situace podniku. Bilanční rovnice, na jejímž základě je rozvaha vytvořena, platí vždy bez ohledu na množství a druh uskutečněných hospodářských operací (účetních případů).

Obratová předvaha

Předvaha nebo přesněji obratová předvaha je výpis počátečních stavů, obratů a konečných zůstatků všech účtů, které účetní jednotka použila za vybrané období.

Předvaha se používá pro formální kontrolu správnosti podvojného účetnictví, neboť při zachování principu podvojnosti se součet všech počátečních stavů a konečných zůstatků musí rovnat nule a součet obratů strany Má dáti se musí rovnat součtu obratů strany Dal.

Obratová předvaha (též nazývaná pouze jako předvaha či obratovka) je výpis všech účtů hlavní knihy (příp. i analytických účtů), která představuje jednoduchý, a přesto cenný nástroj pro kontrolu správnosti účtování.

Aktiva

Aktiva se používá jako souhrnné označení pohledávek, nemovitého a movitého majetku v bilanci účetní jednotky, které účetní jednotka vlastní, může s nimi nakládat a využívat ke své činnosti.

Detailnější členění aktiv:

Stálá aktiva (dlouhodobá aktiva)

dlouhodobý nehmotný majetek (ocenitelná práva, licence, software apod.)

dlouhodobý hmotný majetek (budovy, pozemky, stroje, inventář apod.)

dlouhodobý finanční majetek (cenné papíry, podíly, půjčky)

Oběžná aktiva

Zásoby (materiál, zboží, výrobky, polotovary, nedokončená výroba)

Pohledávky (příslib, že obdržíme úhradu v budoucnu)

Krátkodobý finanční majetek (peníze, ceniny, cenné papíry do 1 roku)

Pasiva

Pasiva představují zdroje financování majetku, tedy z čeho byl tento majetek financován. Pasiva se dělí na dvě hlavní části: vlastní a cizí kapitál.

Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka je vyvrcholení účetních prací za celé účetní období v účetní jednotce. Před sestavením účetní závěrky je třeba k poslednímu dni účetního období uzavřít účetní knihy.

Povinnost sestavit účetní závěrku vyplývá ze zákona o účetnictví a týká se všech účetních jednotek. K poslednímu dni účetního období musejí být doúčtovány účetní případy, vypočten a zaúčtován zisk a daň z příjmu a také uzavřeny účetní knihy.

Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu, ve které jsou doplňující informace a vysvětlivky.

Mimořádná účetní uzávěrka

Mimořádná účetní závěrka musí splňovat stejné náležitosti jako řádná účetní závěrka.

Obsah mimořádné účetní závěrky:

 • Inventarizace
 • Přecenění
 • Časové rozlišení
 • Uzavření účetních knih

Kdy se provádí

 • ke dni, kdy zaniká povinnost vést účetnictví
 • ke dni, který předchází den vstupu do likvidace
 • ke dni, kdy dochází ke zrušení účetní jednotky bez likvidace (výjimkou jsou přeměny obchodních korporací)
 • ke dni, který předchází dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku, nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurz
 • ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu
 • ke dni, který předchází dni, kterým nastanou účinky schválení plánu reorganizace
 • ke dni, kterým nastanou účinky splnění plánu reorganizace
 • ke dni, kterým nastanou účinky splnění plánu pro oddlužení
 • ke dni, pro který je mimořádná uzávěrka předepsaná zvláštním předpisem

Pohledávka

Pojem pohledávka se týká vztahu mezi věřitelem a dlužníkem. V době splatnosti dohodnutého závazku má věřitel nárok vymáhat pohledávku po dlužníkovi. Pokud dlužník svůj závazek splní, pohledávka zaniká. V opačném případě se dlužník dostává do prodlení. Pohledávka může být peněžitá nebo věcná.

Podle doby splatnosti se rozlišují dva typy pohledávek:

– Krátkodobé pohledávky – splatnost nanejvýš do 1 roku

– Dlouhodobé pohledávky – splatnost nad 1 rok

K evidenci pohledávek slouží kniha pohledávek a závazků – každý dlužník je zpravidla veden zvlášť. Přehled pohledávek se uvádí v účetní rozvaze. Evidence se rozděluje podle doby splatnosti.

Závazek

Závazek čili obligace (též závazkový právní poměr) znamená vztah mezi dvěma lidmi nebo skupinami, z něhož jedné (dlužníku) z nich plyne povinnost v budoucnosti něco dát, udělat, případně nedělat, kdežto druhé naopak oprávnění splnění závazku očekávat, případně i vymáhat (věřitel). Závazek může být právní, který lze při nesplnění vymáhat vnějšími prostředky a sankcemi, anebo mravní, který takto vymáhat nelze. Závazky vznikají buď vědomým aktem, anebo nějakou novou skutečností; zápůjčkou například pak vzniká dluh zapůjčené vrátit.

Zásoby

Zásoba je označení pro suroviny, materiály, součástky, polotovary, moduly, hotové výrobky, které v daném momentu určitý podnik vlastní nebo vlastnit bude (výroba, na cestě, apod.) a má je uložené, odložené či připravené na případnou potřebu.

Zboží

Zboží je hmotný statek (přírodní nebo vyrobený), který je určen k prodeji. To znamená, že zboží za určitých podmínek změní svého majitele – vlastnictví produktu přechází z prodávajícího na kupujícího. Nejčastější podmínkou pro přechod vlastnictví je zaplacení kupní ceny.

Zboží můžeme také vnímat jako předmět obchodování, suroviny, přírodniny, plodiny, výrobky/ tovary, stroje a nástroje, zbraně, vědecké novinky / patenty, umělecké výtvory apod.

Daň z nemovitosti

Daň z nabytí nemovitých věcí je majetková daň, která je součástí české daňové soustavy, a která spadá pod oblast daňového práva. Jedná se o přímou daň vázající se na vlastnictví majetku, jejíž výnos náleží v plné výši do rozpočtu města či obce, na jehož území se nemovitá věc nachází.

Daň z nemovitosti (DZN) je některými autory označována jako nemorální, protože zdaňuje již několikrát zdaněné příjmy. Objevují se dokonce názory, že by měla být zcela zrušena. Daleko častěji se ovšem poukazuje na to, že je potřeba přejít k dani založené na tržním ocenění nemovitosti, a přispět tak ke zvýšení výnosu této daně.

Poplatník

Daňový poplatník je fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjmy, majetek nebo činnost podléhá dani. Plátcem daně je osoba ze zákona povinná daň vypočítat, vybrat nebo srazit a v určité lhůtě odnést správci daně.

Věříme, že vám tento slovník účetních pojmů pomohl, a že se v účetnictví nebo při jednání s vaší účetní či účetní firmou budete lépe orientovat.

admin